Agentuur- en distributieovereenkomst

Als u wilt gaan verkopen in Nederland, dan kunt u in Nederland een agent of distributeur inschakelen. Ook voor agentuur en distributie gelden in Nederland andere regels dan in België.

Agentuur

Een bijzondere vorm van overeenkomst van opdracht is de agentuurovereenkomst. Zowel de Belgische als de Nederlandse agentuurwetgeving is gebaseerd op een Europese agentuurrichtlijn. Ondanks dat de Europese richtlijn de rechten en verplichtingen van de principaal en de agent vrij gedetailleerd weergeeft, zijn er in België en Nederland toch wel enkele belangrijke verschillen in de wijze waarop die richtlijn in de wetgeving van beide landen is geïmplementeerd.

Zo zijn er belangrijke verschillen ten aanzien van onder meer:

  • wat mogelijk is voor het overeenkomen van een vaste beloning voor de agent, naast of in plaats van een resultaatsafhankelijke beloning (commissie);
  • de vraag voor wiens rekening bepaalde (on)kosten van de agent komen als daarover niets wordt afgesproken;
  • de formaliteiten die in acht moeten worden genomen bij opzegging van de agentuurovereenkomst en de sanctie die verzuim daarvan tot gevolg heeft;
  • de vraag of bij beëindiging van de agentuurovereenkomst een klantenvergoeding (uitwinningsvergoeding) verschuldigd is, hoe deze moet worden berekend, of de hoogte daarvan is gemaximeerd, of een overeengekomen concurrentiebeding daarbij relevant is;
  • de vraag of de principaal bij beëindiging van de agentuurovereenkomst naast de klantenvergoeding een aanvullende schadevergoeding kan zijn verschuldigd;
  • de termijn voor verjaring (België) of verval (Nederland) van het recht op de klantenvergoeding, en daarmee de mogelijkheid van stuiting van die termijn;
  • de vraag waaraan een concurrentiebeding moet (mag) voldoen: voor welke activiteiten, en voor welke termijn, kan een dergelijk beding worden overeengekomen, en wanneer vervalt voor de principaal het recht om daarop een beroep te doen.

Het is verstandig om met dergelijke verschillen rekening te houden, niet alleen bij het opstellen van een agentuurovereenkomst maar ook bij het opzeggen daarvan. In Nederland zijn diverse bepalingen uit de agentuurwetgeving dwingend recht.

Distributie

In tegenstelling tot België kent Nederland geen specifieke wettelijke regeling over distributieovereenkomsten. De distributieovereenkomst wordt beheerst door onder meer het algemene verbintenissenrecht (en mededingingsrecht), en nader ingekleurd door rechtspraak.

Zoals ook bij andere overeenkomsten geldt hier dat de contractsvrijheid niet onbeperkt is. Een distributieovereenkomst is bovendien in voorkomend geval als zgn. duurovereenkomst te kwalificeren, waardoor de opzegging daarvan ook aan bepaalde regels is gebonden.

Meer informatie / contact
Voor meer informatie over agentuur- en distributieovereenkomsten, en andere overeenkomsten die naar Nederlands recht zijn (of moeten worden) opgesteld en/of in Nederland moeten worden uitgevoerd, neem vrijblijvend contact op met één van onze civilisten.