Incasso van vorderingen in Europa

Altijd lastig als een in het buitenland gevestigde debiteur de rekening niet betaalt. Of de debiteur zich veilig waant achter de landsgrenzen of gewoon laks is met betaling; vaak boekt een schuldeiser de vordering af in de verwachting dat de incassokosten niet zullen opwegen tegen de baten. Maar in hoeverre klopt die veronderstelling nog? Incasso van geldvorderingen binnen de Europese Unie is lang niet zo ingewikkeld, tijdrovend of kostbaar als vaak wordt gedacht.

TENUITVOERLEGGING VAN EEN NEDERLANDS VONNIS IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT

Als de Nederlandse rechter uw debiteur uit een andere EU-lidstaat heeft veroordeeld, kunt u het vonnis in die EU-lidstaat (of de lidstaat waar zich verhaalsmiddelen van uw debiteur bevinden) ten uitvoer leggen. In Europese verordeningen is geregeld wanneer dat mogelijk is en welke procedure daarbij moet worden gevolgd. Gaat het om een ‘niet-betwiste schuldvordering’, dan kunt u de rechter verzoeken het (gewezen of nog te wijzen) vonnis te waarmerken als Europese Executoriale Titel (‘EET’). Is een EET niet mogelijk, dan kunt u de rechter uit de EU-lidstaat van uw debiteur (of van de lidstaat waar u het vonnis ten uitvoer gelegd moet worden) alleen een zgn. exequatur vragen, d.w.z. een verlof tot tenuitvoerlegging. Die exequaturprocedure is doorgaans niet heel ingewikkeld, maar in tegenstelling tot het EET-verzoek neemt deze procedure over het algemeen wel vrij veel tijd in beslag en kost u dat weer extra geld. Op 10 januari 2015 zal echter de nieuwe Brussel I-verordening in werking treden en die schaft de exequaturprocedure af. Dan kan een Nederlands vonnis, gewezen na inwerkingtreding van de verordening, zonder vertragende en kostenverhogende procedures, naar de buitenlandse deurwaarder worden toegezonden voor tenuitvoerlegging (met uitzondering van Denemarken). Uw debiteur staat dan niet geheel machteloos, maar kan zich slechts op een beperkt aantal gronden tegen tenuitvoerlegging verzetten.

DE EUROPESE BETALINGSBEVELPROCEDURE

Wordt uw openstaande factuur niet betwist, dan kunt u ook kiezen voor de Europese Betalingsbevelprocedure. Deze ‘niet geschoten, altijd mis’-procedure is eenvoudig op te starten via een gestandaardiseerd verzoek aan de rechter. De bevoegdheid van de rechter moet u kort onderbouwen, maar de gronden van uw vordering hoeft u alleen maar te benoemen. De bevoegde rechter stuurt dan zelf het betalingsbevel (‘EBB’) naar de debiteur. Reageert de debiteur niet binnen 30 dagen, dan wordt het EBB uitvoerbaar verklaard en kunt u het direct ten uitvoer leggen in de gehele EU (behalve Denemarken). De debiteur kan uitvoerbaarverklaring voorkomen door de rechter binnen genoemde termijn de enkele mededeling te sturen dat de vordering wordt betwist. In dat geval volgt alsnog de reguliere incassoprocedure, tenzij de schuldeiser bij het indienen van zijn verzoek aan de rechter kenbaar heeft gemaakt dat bij betwisting de zaak gewoon moet eindigen. Of de schuldeiser dat heeft gedaan, wordt natuurlijk niet door de rechter aan de debiteur medegedeeld. De praktijk leert dat menig debiteur gewoon niet reageert. In dat geval heeft u dus al snel een titel waarmee u tot tenuitvoerlegging van het EBB en beslaglegging kunt overgaan.

DE EUROPESE PROCEDURE VOOR GERINGE VORDERINGEN

Vaak is het bij voorbaat al duidelijk dat het openstaande factuurbedrag niet zal opwegen tegen de te maken incassokosten, zeker als de debiteur ook nog eens uit een andere EU-lidstaat komt. Daarvoor is juist de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen (‘EPGV’) in het leven geroepen. Deze procedure kan worden gevolgd indien er sprake is van een geldvordering of een vordering tot nakoming met een geldelijk belang tot € 2.000,- en is specifiek gericht op eenvoud, lage kosten en snelheid. Het opstellen van zowel het inleidende verzoek als het eventuele verweer behelst weinig meer dan een invuloefening. Als de rechter al een zitting nodig acht, dan kan deze zelfs plaatsvinden door middel van een videoconferentie. Het vonnis kan direct in iedere EU-lidstaat (behalve Denemarken) ten uitvoer worden gelegd.

TOT SLOT

Betaalt uw debiteur uit een andere EU-lidstaat uw factuur niet, dan kunt u het er bij laten zitten, maar dat zou dus weggegooid geld kunnen zijn. Sterker nog, een internationale incasso via de Europese Betalingsbevelprocedure kan sneller en goedkoper zijn dan incasso in Nederland via de normale procedure. Zeker als wanbetaling gewoon een kwestie is van laksheid van uw debiteur of van bewust traineren, kunnen deze procedures een uitkomst bieden en betaling bespoedigen. Op zijn minst geven deze Europese instrumenten uw debiteur net het duwtje dat nodig is om alsnog vrijwillig tot betaling over te gaan. Uw debiteur kan zich niet meer geheel veilig wanen achter de landsgrenzen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om vorderingen te incasseren in het buitenland of ontvangt u een vonnis of ander officieel ogend document uit een andere EU-lidstaat, neem dan vrijblijvend contact op met Stefan van der Horst, verbonden aan onze secties Ondernemingsrecht en Internationale Praktijk.

MannaertsAppels is aangesloten bij Eurojuris, een Europees netwerk van advocatenkantoren, om u ook te kunnen adviseren en bijstaan in geval van een procedure voor een buitenlandse rechter of wanneer het recht van een andere staat van toepassing is.

ACM deelt eerste boetes uit

ACM deelt eerste boetes uit wegens overtreding van de regels voor ‘verkoop op afstand’

Verkoop via internet – de zgn. ‘verkoop op afstand’ – is sinds enige tijd aan tal van regels gebonden, die soms afwijken van de regels die gelden voor de verkoop vanuit een ‘stenen’ winkel. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) constateerde eerder dat menig webwinkelier hier niet van op de hoogte lijkt te zijn en kondigde onderzoek aan. Inmiddels heeft de ACM de eerste boetes opgelegd aan webwinkels wegens het overtreden van de regels voor terugbetaling bij annulering van bestellingen, zo blijkt uit haar persbericht van 27 september 2016. En deze boetes liegen er niet om: de webwinkel-eigenaar in kwestie en haar twee directeuren moeten € 500.000,- betalen.

In het kader van de handhaving en bestraffing kan de ACM, naast een boete, een last onder dwangsom opleggen. Het gaat gauw om forse bedragen. Maar dat zou natuurlijk niet de enige reden moeten zijn om de regels na te leven. De consument verdient voldoende bescherming, en daarnaast zullen slechte reviews en klantenervaringen voor de webwinkelier zelf de omzet natuurlijk geen goed doen. Maar de webwinkelier kan haar eigen rechtspositie ten opzichte van die van de consument wel verbeteren. Het enige wat ze daarvoor moet doen is duidelijkheid bieden. Al met al kan het zeker lonen om te bekijken of uw webwinkel aan de regels voldoet.

BESTELKNOP

Voor de surfende consument moet het volledig duidelijk zijn wanneer hij een bestelling plaatst, dus een overeenkomst aangaat die voor hem een betalingsverplichting in het leven roept. Er is geen twijfel wanneer de consument op een bestelknop klikt met de tekst ‘bestelling met betalingsverplichting’. Ontbreekt een dergelijke ondubbelzinnige tekst, dan kan de consument de koop gewoon vernietigen.

VOORUITBETALING

Hoewel menig consument er al redelijk aan gewend is geraakt dat webwinkels vooruitbetaling vragen, is dat al geruime tijd niet meer toegestaan. Webwinkels mogen maximaal 50% vooruitbetaling verlangen en zij moeten een betaalmethode aanbieden die dat mogelijk maakt. Dat laat natuurlijk onverlet dat de webwinkelier daarnaast (en meer prominent) de optie mag aanbieden om de volledige koopsom in één keer te betalen via bijvoorbeeld creditcard, iDeal of PayPal en die optie aantrekkelijker mag maken door enkel bij vooruitbetaling geen kosten voor betaling of verzending in rekening te brengen.

BEZORGING

Voordat de consument op de betaalknop klikt moet het hem duidelijk zijn wat de eventuele bezorgkosten zijn en wanneer hij het pakje mag verwachten. Ontbreekt die informatie, dan mogen geen bezorgkosten in rekening worden gebracht en moet levering binnen 30 dagen plaatsvinden.

HERROEPINGSRECHT

Als een consument zich na aankoop heeft bedacht en hij zijn geld terug wil, dan hoeft de gewone winkelier daar alleen mee in te stemmen indien die service wordt geboden. Bij aanschaf van een product via internet (enkele producten en diensten uitgezonderd) is die service echter verplicht. De consument heeft een herroepingsrecht, wat betekent dat de consument gerechtigd is de online aankoop binnen 14 dagen na de bezorging te ontbinden.
Maakt de webwinkel geen melding van het herroepingsrecht van 14 dagen na de levering, dan geldt het herroepingsrecht zelfs voor één jaar. Goede informatie is dus van groot belang.

RETOURZENDING

Het moet de consument zo makkelijk en duidelijk mogelijk worden gemaakt. In dit geval betekent dat, dat op de webwinkel een standaard herroepingsformulier moet worden aangeboden. De consument is echter niet verplicht om dat formulier te gebruiken. De consument dient het product zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de retourmelding te retourneren.

Bij retourzending is de webwinkel verplicht de koopsom én de in rekening gebrachte bezorgkosten te restitueren in dezelfde vorm als waarin de aankoop werd betaald. Heeft de consument per bank betaald, dan is restitutie in de vorm van een waardebon niet toegestaan. De webwinkelier kan wel voorkomen dat hij de kosten van de retourzending moet dragen, maar enkel als hij dat duidelijk heeft vermeld.

INFORMATIE OVER VERKOOP OP AFSTAND

Naast deze voorbeelden zijn er nog veel meer voorschriften, waaraan informatie moet voldoen. Goede informatie is in het belang van de consument, maar zeker ook in het belang van de webwinkelier zelf. Ontbreekt de wettelijk voorgeschreven informatie, dan heeft dat in voorkomend geval consequenties voor de rechtspositie van de webwinkelier jegens de consument.

Meer weten?
Voor nader advies over hoe u als webwinkelier uw informatievoorziening op de webwinkel (en daarmee uw rechtspositie) kunt verbeteren, op welke wijze u uw algemene verkoopvoorwaarden kunt inkleden en welke specifieke informatie voor uw webwinkel van belang is, kunt u terecht bij Stefan van der Horst of zijn collega-advocaten van de sectie Ondernemingsrecht.