Indienstneming van Nederlandse werknemers

Het Nederlandse arbeidsrecht verschilt behoorlijk met het Belgische. Nederland kent bijvoorbeeld geen onderscheid tussen arbeiders en bedienden, er gelden andere regels voor verlenging van tijdelijke contracten, bij ziekteverzuim, en voor ontslag van werknemers. Zo zijn er natuurlijk tal van andere voorbeelden van verschillen.

Nederlands arbeidsrecht

Als u als in België gevestigde ondernemer in Nederland werknemers werft die gewoonlijk hun arbeid verrichten in Nederland, is op de arbeidsverhouding in beginsel Nederlands recht van toepassing. Weliswaar kunt u in een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst Belgisch recht van toepassing verklaren, maar ook dan ontkomt u niet aan bepaalde aspecten van het Nederlandse arbeidsrecht.

Nota bene, bepalingen van openbare orde (bijzonder dwingend recht, zie hieronder) zijn altijd van toepassing als u een werknemer uitzendt naar Nederland, ook al is de werknemer niet ‘gewoonlijk’ in Nederland werkzaam.

Kortom: schakelt u in Nederland werknemers in, dan krijgt u veelal te maken met Nederlands arbeidsrecht.

Nederlandse wettelijke bepalingen van dwingend recht

Zo behoudt de werknemer – ondanks een eventuele keuze voor toepasselijkheid van Belgisch recht – zijn of haar rechten op grond van wettelijke bepalingen van dwingend Nederlands recht. 

U kunt hierbij denken aan de wettelijke bepalingen omtrent het recht op loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie, de verplichte preventieve ontslagtoets en de transitievergoeding (ontslagvergoeding of andere afvloeiingsregeling).

Nederlandse wettelijke bepalingen van bijzonder dwingend recht

Verder mag de Nederlandse rechter altijd de Nederlandse wettelijke bepalingen van bijzonder dwingend recht toepassen. Dat zijn bepalingen die hoofdzakelijk belangen van openbare orde dienen. Uit de Detacheringsrichtlijn volgt dat dit ook geldt als deze bepalingen zijn vastgelegd in een algemeen verbindend verklaarde cao. 

U kunt hierbij denken aan bepalingen omtrent het wettelijk minimumloon, vakantiedagen, arbeidstijden en arbeidsomstandigheden. 

Arbeidsgeschillen en de Nederlandse rechter

Bij arbeidsgeschillen met in Nederland werkzame werknemers komt u, als een minnelijke oplossing niet wordt bereikt, veelal ook bij de Nederlandse rechter terecht. Als de werknemer het initiatief neemt voor een procedure, dan mag hij of zij in beginsel kiezen om het geschil voor te leggen aan ofwel de Belgische ofwel de Nederlandse rechter. Een rechtsgeldige forumkeuze kan pas worden gemaakt nádat het geschil is gerezen.

Neemt de werkgever het initiatief voor de procedure, dan moet ze in beginsel de werknemer dagen voor de rechter van diens woonplaats. Mocht de werknemer, ondanks dat hij of zij gewoonlijk in Nederland de arbeid verricht, gewoon in België wonen, dan mag de werkgever er dus voor kiezen het geschil voor te leggen aan de Belgische rechter. Maar ook dan zal de Belgische rechter volgens Europees recht dwingendrechtelijke bepalingen van Nederlands recht moeten toepassen. In dat opzicht is het in veel gevallen sowieso meer aangewezen om in de arbeidsovereenkomst al gewoon te kiezen voor Nederlands recht.

Fiscale verplichtingen in Nederland

Wanneer u werknemers in Nederland werkzaamheden laat verrichten, moet nu naast het Nederlandse arbeidsrecht in voorkomend geval ook rekening houden met onder meer fiscale verplichtingen. Net als België kent Nederland een verplichting tot inhouding/afdracht van loonbelasting/sociale verzekeringen (gezamenlijk: loonheffing).

Het is niet zo dat een in België gevestigde ondernemer bij iedere voet die haar werknemer in Nederland zet in Nederland loonbelasting en sociale verzekeringspremies moet afdragen. Het Nederlands-Belgische Belastingverdrag bepaalt wanneer u als Belgische werkgever loonbelasting moet afdragen in het land waar de werknemer de arbeid verricht.

Onze arbeidsrechtspecialisten

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u bijstaan bij een breed scala van arbeidsrechtelijke vraagstukken die spelen als u werknemers in Nederland werkzaamheden laat verrichten. Waar nodig werken wij samen met andere specialisten, zoals accountants of fiscalisten.

Wij kunnen u adviseren bij de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten en praktische hulp bieden bij het formuleren en controleren daarvan. Maar ook bij lopende arbeidsverhoudingen kunnen wij u met raad en daad bijstaan. U kunt daarbij rekenen op een doortastende aanpak.

Meer informatie / contact
Voor meer informatie over het Nederlandse arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten.